Mitsukoshi - Sapporo

Welcome to Mitsukoshi - Sapporo

Address

JOSEPH Concession
Sapporo Mitsukoshi 2F
3-8 Minami 1 jyo nishi, 060-8666
Chuo-ku, Sapporo, Hokkaido

Phone Number

011-219-2393
Opening Times